Enerji, Şalt, Enerji Kalitesi, Pano, Trafo, Kablo, Motor, Kesintisiz Güç Kaynağı, Topraklama, Aydınlatma, Test-Ölçüm, Elektrik Proje-Taahhüt, Elektronik, dergi

TRİJENERASYON SİSTEMLERİNDE KISA DEVRE ANALİZİ

ÖZET
[kutusol=11361] Birleşik soğutma, ısıtma ve güç sistemi (CCHP) olarak anılan trijenerasyon sistemi elektrik talebinin yüksek olduğu, ısıtma ve soğutmaya eş zamanlı ihtiyaç duyulan tesislerde kullanılan son derece önemli bir teknolojidir. Enerjinin tüketildiği yerde üretilmesini amaçlayan bu teknoloji güvenilir, verimi yüksek, maliyet ve emisyonları azaltılmış çözümler sunmaktadır. Şebekeye og ve ag seviyesinden bağlanan bu sistemler kısa devre arızaları için birer kaynak görevi görmektedir. Trijenerasyon sistemine yakın ya da uzak oluşacak kısa devre arızaları dağıtım sisteminin güvenliği ve enerjinin sürekliliği açısından kontrol edilebilir olmalıdır.[kutusag=11362]  Trijenerasyon sistemlerinin kısa devre katkılarını değerlendirebilmek adına bu çalışmada mevcut bir trijenerasyon sisteminin kısa devre hesapları IEC 60909 standardına göre teorik olarak hesaplanmıştır. Şebeke ve trijenerasyon sistemi Etap paket programında modellenmiştir. Teorik hesaplamalar ve analiz sonuçları karşılaştırılmıştır.
[kutusol=11363] Anahtar kelimeler: Trijenerasyon, kısa devre akım hesapları

1. GİRİŞ
Gelişmekte olan ülkelerde enerji tüketimi ile ekonomik ve sosyal gelişim arasında pozitif bir korelasyon olduğu belirtilmektedir. Sanayileşme ve nüfustaki artışlar enerjiye olan talebin artmasına sebep olmaktadır. Kişi başına düşen elektrik enerjisi tüketimi kalkınmanın en önemli göstergelerinden biridir [1]. Gelişmekte olan ülkeler grubunda yer alan Türkiye’nin de elektrik enerjisine olan ihtiyacı her geçen gün artmaktadır.

TEİAŞ tarafından yayınlanan 2017-2026 elektrik enerjisi talep tahmini raporlarına bakıldığında 2026 yılında Türkiye’deki elektrik enerjisi talebinin 376.786 GWh’e ulaşacağı öngörülmektedir [2]. Buna göre önümüzdeki yıllarda talebin ortalama %3.91 oranında (yıllık) artması beklenmektedir.

Türkiye fosil yakıt (kömür, petrol, doğalgaz v.b) kaynakları bakımından avantajlı bir ülke olmamasına rağmen rüzgâr, güneş, jeotermal ve hidrolik gibi yenilenebilir enerji kaynakları ile üretim ve kapasite artışı sağlayabilecek durumdadır [1].

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerine göre 2017 yılı Temmuz ayı sonunda kurulu gücümüz %33’ü doğal gazdan elde edilmiştir. İkinci en çok kullanılan yakıt kaynağı ise kömürdür.

Fosil yakıt kaynakları ile üretimin oranı oldukça yüksek olmasına rağmen bu yakıtların ancak üçte biri enerjiye dönüştürülebilmektedir. Üçte ikisi ise soğutma suyu olarak dışarı atılmaktadır [3]. Trijenerasyon sistemleri bu kayıpların önüne geçen ve verimliliği arttıran sistemler olarak son derece önemli teknolojilerdir. Ayrıca son yıllarda konvansiyonel dağıtım sistemlerinin yerini dağıtılmış enerji sistemlerine bırakması trijenerasyon sistemi gibi enerjiyi tüketildiği yerde üreten sistemleri öne plana çıkarmaktadır.

Isı enerjisinden faydalanmayan bir santralde toplam verim %30-40 civarında iken bu sistemler üçlü üretim yaparak %80-90 seviyesinde verim sağlayabilmektedir.
Pek çok tesiste doğalgaz yakıtlı trijenerasyon sistemleri tercih edilmesine rağmen yakıt fiyatları ve depolama sorunu sebebi ile diğer yakıt kaynaklarının kullanımına talepler artmaktadır.

2. LİTERATÜR ÖZETİ
Literatürde kısa devre akım hesaplamaları için yapılmış pek çok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalardan bazıları şu şekildedir. (Dr. Doğan Haktanır), kısa devre akımlarını ana şebekeye yüksek gerilim seviyesinden bağlı 2 jeneratör ve 1 adet dağıtım trafosu için p.u sistemde teorik olarak hesaplamıştır. (Ayşen Demirören ve Bahar Yıldız, 2015), gemiler için kısa devre akım hesaplamalarında IEC 61363 standardını kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar elektrik tesisat seçimlerinde kullanılmıştır. (Nuran Yörükeren, Bora Alboyacı, Serhat Duman), dağıtım sistemine bağlı bir OG jeneratörün kısa devre akımlarını hesaplamıştır. Transformatörlerin farklı bağlantı grupları için kısa devre değerleri ayrı ayrı incelenmiştir. Hesaplamalar jeneratör olan ve olmayan şebeke olmak üzere iki ayrı modele kullanılmıştır. (Selahattin Küçük,2014), mevcut bir elektrik tesisinde kısa devre akımlarının düşürülmesi üzerine incelemeler yapmıştır.
(Tarkan, Nesrin, Aygen, Z. Elif, 1995), klasik kısa devre akım hesapları yardımı ile arıza akımının olasılık dağılımını incelemiştir. (Mehmet Tan Turan, 2014) Akıllı şebekeler için kısa devre hesapları üzerine çalışmıştır.

Bu çalışmada kurulu bir trijenerasyon tesisi Etap programı ile modellenmiş ve mevcut jeneratörün gerçek değerleri ile simülasyon ve teorik hesaplamalar yapılmıştır. Teorik hesaplamalar ve modelden elde edilen sonuçlar karşılaştırılmış ve trijenerasyon sisteminin kısa devreye katkısı değerlendirilmiştir.

3. KISA DEVRE AKIMLARI
[kutusol=11364] Kısa devre, faz ile faz veya faz ile yerel toprak arasında meydana gelen iletken bir bağlantının sonucu oluşan arızadır. Ani olarak meydana gelen kısa devreler sonucunda aşırı akımlar meydana gelmektedir. Meydana gelen bu akımlara arıza akımı ya da kısa devre akımı denir.
Şebekeye OG ve AG seviyesiden bağlanan trijenerasyon sistemleri jeneratöre yakın ya da uzak kısa devre akımları için birer kaynaktır.[kutusag=11365]  Şebekenin güvenliği ve enerjisin sürekliliği için kısa devre akımlarının kontrol edilmesi ve trijenerasyon sisteminin bu kısa devre akımları göz önünde bulundurularak dizayn edilmesi gerekmektedir. Kontrol edilemeyen kısa devre akımları tesis ekipmanlarına ve insan hayatına zarar verebilmekte, elektrik enerjisinin hayati önem taşıdığı tesislerde kesintilere ya da yangınlara neden olabilmektedir [9].

Kısa devre sonucunda ayrıca jeneratörlerde mekanik salınımlar meydana gelmektedir. Bu salınımlar aktif ve reaktif enerjinin salınımına sebep olmakta ve stabilite sorunu yaşanan sistem çökmeye gidebilmektedir [11].

Ayrıca hesaplanan kısa devre akımlarına göre koruma cihazlarının seçici ve koordineli çalışabilmesi sağlanabilmektedir.

3-fazlı sistemlerde pek çok kısa devre olayı meydana gelmektedir. Bunlardan en sık rastlananlar faz-faz ve faz-toprak kısa devreleridir. Meydana gelen arızaların %80’i faz- toprak arızasıdır. Özellikle havai hat iletkenlerinin ağaç düşmesi v.b sebeplerle kopması ve toprağa temas [kutusol=11366] etmesi faz-toprak arızalarının en önemli sebebidir [8].
Faz-faz ve faz-toprak arızalarının dışında iki fazın birden kopması sonucunda oluşan faz-faz-toprak ve tüm fazların birbirine teması ile oluşan 3-faz kısa devreleri de görülebilir. 3-faz kısa devresi en az meydana gelen ve kısa devre akımlarının en yüksek olduğu arıza türüdür. Bu sebeple kısa devre akım hesapları 3-fazın temasına gore yapılmaktadır.


3-faz kısa devre hesaplamalarında arıza noktası sistemin tek gerilim kaynağıdır. Tüm ekipmanlar yerine empedansları kullanılır.

Kısa devre akımlarının büyüklüğü sistem kapasitesinin büyüklüğü ile ilişkilidir. Kısa devre akımının genliğini ve süresini belirlemede arızayı besleyen kaynaklar, arıza ve kaynak arasındaki empedansın değeri en önemli faktörlerdir. Jeneratörler, senkron- asenkron motorlar ve şebeke arıza için birer kaynak görevi görmekte ve arıza akımını beslemektedirler [9].

Kısa devre akımları simetrik ve asimetrik olarak iki şekilde anılmaktadır. Akımın pozitif ve negatif tepe değerlerinin sıfır ekseni etrafında simetrik olarak dağılmasına simetrik kısa devre denilmektedir. Tepe değerleri sıfır ekseni etrafında simetrik olarak dağılmamış kısa devre akımı asimetrik kısa devre akımıdır [9].[kutusag=11367] 
Kısa devre akımları genellikle ilk birkaç periyot için asimetriktir. AC ve DC bileşenler içeren asimetrik kısa devre akımının DC bileşeni ilk periyotta maksimum değerini almakta ve zamanla azalmaktadır [9].

Alçak ve yüksek gerilimli (550kV’a kadar), 50 Hz ya da 60 Hz frekanslı, 3 fazlı AC sistemlerin kısa devre akımları IEC 60909-0 standardına göre hesaplanmaktadır. Standarda göre radyal ve gözlü şebekelerde kısa devre akımlar Thevenin Teoremi ile çözülmektedir.
Kısa devre analizlerinde bazı kabuller yapılmaktadır. Yapılan kabuller şu şekilde sıralanabilir;
Kısa devre süresince kısa devrenin tipi değişmeyecektir
Kısa devre süresince şebekede değişiklik olmayacaktır
Transformatörlerin empedansları ana kademeye göre hesaplanmıştır
Sıfır bileşen sistemindekiler dışında hat kapasitansları, şönt admitanslar ve statik yükler ihmal edilmiştir
Ark dirençleri dikkate alınmamıştır [7].

IEC 60909’a göre bağlantı noktasının I”k başlangıç simetrik kısa devre akımı tarafından beslenmesi halinde şebeke fiderleri pozitif bileşen kısa devre empedansı şu şekilde hesaplanmaktadır.

[kutusatir=11368]

RQ/XQ oranı bilinmeyen şebekelerde reaktans değeri (2) de belirtilmiştir. Şebeke ve arıza noktası arasında transformatör yer aldığında trafonun dönüştürme oranı hesaplamalarda göz önünde bulunudurulur.

[kutusatir=11369]

Yükte kademem değiştiricisiz iki sargılı trafonun kısa devre empedansı trafo verilerine gore hesaplanmaktadır.

Trafo etiketlerinde ve teknik dökümanlarında uR (%) değerine yer verilmediğinden direnç değeri trafonun yükte kayıp (kW) değeri üzerinden hesaplanmaktadır.

[kutusatir=11370]

[kutusatir=11371]

Havai hat ve kablolar için pozitif bileşen empedansları iletken özelliklerine gore hesaplanmaktadır. İletkenlerin değerleri için kullanılan referans sıcaklığı 20oC’dir. Hatların birim uzunluğundaki direnç değerleri (5) te belirtilmiştir.

[kutusatir=11372]

Kullanılan iletkenler için bu değerler garantili karakteristik dökümanlarında yer aldığından yeniden hesaplanmamaktadır.
Havai hatların birim uzunluğundaki reaktansları transpozisyon farz edilerek şu şekilde hesaplanmaktadır. Direnç değerleri dökümanlardan alınabilmektedir.

[kutusatir=11373]
d ile belirtilen havai hat iletkenlerinin geometrik ortalamalarıdır. R ve n değerleri iletken adedine gore belirlenmektedir.

[kutusatir=11374]

Senkron jeneratörün düzeltilmiş başlangıç geçici empedansı şu şekilde hesaplanmaktadır.

[kutusatir=11375]

Burada belirtilen KG düzeltme faktörüdür.

[kutusatir=11376]
Hesaplamalarda jeneratörün % subtransient reaktansının doymuş değeri kullanılmaktadır. Bu değer jeneratörün nispi başlangıç reaktansıdır.

Jeneratörün farazi resistansı reaktansının bir faktör ile çarpımıdır.
UrG>1 kV ve SrG≥100 MVA için RfG= 0.05 Xd”
UrG>1 kV ve SrG<100 MVA için RfG= 0.07 Xd”
UrG<1 kV için RfG= 0.15 Xd”

Yükte altında kademe değiştiricisiz bir transformatör üzerinden şebekeye bağlı senkron jeneratörün düzeltme faktörü şu şekilde hesaplanmaktadır.

[kutusatir=11377]

[kutusol=11378] Maksimum ve minimum kısa devre akımı hesaplarında gerilim faktörü adı verilen c katsayısı kullanılmaktadır. Bu katsayı ile arıza noktasındaki gerilim seviyesi ve nominal gerilim seviyesi arasında oluşan gerilim farkı hesaba katılmaktadır [11].

Alçak gerilim sistemlerinde (Un≤380V) c katsayısı genellikle 1.05 olarak kullanılmaktadır. OG sistemlerde gerilim toleransı için kullanılan c katsayısı 1.1’dir. Standarda göre kısa devrenin meydana geldiği andaki gerilim değerine bağlı olarak oluşan başlangıç kısa devre akımının zamana göre değişimi şekildeki gibidir [7].
Arızanın jeneratöre yakın olabilmesi için kısa devre akımının jeneratörün nominal akımına oranı 2’den eşit ya da büyük olması gerekmektedir. Buna göre;

[kutusatir=11379]

olduğunda barada oluşan kısa devre jeneratöre yakın arızadır diyebiliriz. Bu arızanın mesafe olarak yakınlığını ifade etmez. Arızanın jeneratöre yakın ya da uzak olması arıza noktası ile jeneratör arasındaki toplam empedansın jeneratör empedansına oranının bir ifadesidir [10].

Jeneratörden uzak kısa devre arızaları en çok karşılaşılan arıza türüdür [10].

4. TEORİK HESAPLAMALAR
Trijenerasyon sisteminin eşdeğer devre şeması aşağıdaki gibidir. Tesisin OG barasında oluşan kısa devre akımı şebeke ve generatör tarafından sırası ile I”k1 ve I”k2 kısa devre akımları ile beslenmektedir.
Sistem enterkonnekteden itibaren;

[kutusatir=11380]
154 kV TEİAŞ TM
80-100 MVA 154/34.5kV trafo
2 km tek devre havai hat (477 MCM)
4 km OG yer altı kablosu (1X95/16 mm2 YXC7V-R)
50 mt. OG yer altı kablosundan (1X95/16 mm2 YXC7V-R) oluşmaktadır.
Tesisin OG barasından sonra;
30 metre 20.3/35 kV YXC7V-R kablo (1X95/16 mm2)
1 adet 1.5 MVA 34.5/0.4 kV yükseltici trafo
50 metre faz başına 6 adet 0.6/1 kV 1X185 mm2 NYY kablo
1.2 MW 0.4 kV senkron jeneratör bulunmaktadır.

Og bara kuplaj hücresi ile tüketimin yapıldığı ana dağıtım panolarını besleyen 34.5/0.4 kV dağıtım trafolarının beslendiği baraya bağlanmaktadır. Tesiste 4 adet 1.6 MVA dağıtım trafosu bulunmaktadır. Dağıtım trafoları tarafından beslenen baralarda 1.1 MVA yük olduğu kabul edilmiştir. Trijenerasyon sisteminin yardımcı yükleri TR-1’in beslediği dağıtım panosuna bağlıdır.

[kutusatir=11382]

4.1. Şebeke Kısa Devre Verileri

[kutusatir=11381]
Tesisin bağlı olduğu TM’nin kısa devre katkısı Teiaş’ın 11.08.2016 tarihli yayınında puant (yaz) yük şartlarına göre 22.78 kA belirtilmiştir.

Şebeke fiderinin reaktansı bilinmediğinden IEC 60909 standardı gereği X/R oranı 10 alınmıştır. Gerilim düzeltme faktörü 34.5 kV OG baradaki kısa devre akımları hesaplandığından 1.1 alınmıştır.

4.2. 80-100 MVA Trafo Kısa Devre Verileri

[kutusatir=11383]

[kutusatir=11383]
Teiaş TM’de yer alan trafonun 80-100 MVA olduğu bilinmektedir. 80-100 MVA gücündeki trafonun soğutma sistemi ONAN/ONAF olduğundan trafo fansız 80 MVA ve fanlı 100 MVA gücündedir. Buna göre fanları devrede olan trafo %125 yüklenebilmektedir. Kısa devre hesaplarında trafonun nominal gücü olan 80 MVA kullanılmış ve fanların sürekli devrede olmayacağı öngörülmüştür.
Yükte kademe değiştiricisi olmayan iki sargılı transformatörün pozitif kısa devre empedansı aşağıdaki gibidir.
4.3. Havai Hat Kısa Devre Verileri
Trafo merkezi ile OG DM arasında yer alan havai hatta tek devre 477 MCM iletken bulunmaktadır. Modelde kullanılan iletken değerleri Nexans tarafından yayınlanan ACSR iletken kataloğundan alınmıştır. Çelik özlü alüminyum iletken üzerinde toplam 26 adet alüminyum iletken ve 7 adet çelik iletken bulunmaktadır. İletkenin toplam kesiti 21.77 mm’dir [6].

Tek devre iletkenin havai hat direği üzerindeki dizilimi aşağıdaki gibidir. İletkenler yatay düzlemde yerleştirilmiştir. İletkenler arasındaki mesafenin 1.5 mt olduğu kabul edilmiştir. İletkenlerin zeminden yüksekliği 4 mt dir.
IEC 60909-0 standardına göre havai hatlar için birim uzunluğundaki pozitif kısa devre reaktansı şu şekilde hesaplanmaktadır.

[kutusatir=11388] 

[kutusatir=11389]

4.4. 3x(1×95) mm2 YXC7V-R Kablo Verileri (Tesis Çıkışı)

XLPE izoleli orta gerilim kablosu için değerler Nexans kablo kataloğundan alınmıştır. İletkeni bakır, iç yarı iletkeni, izolasyonu ve dış yarı iletkeni XLPE olan kablonun 16 mm2 kesitli bakır bir siperi ve kırmızı renkli PVC malzemeden dış kılıfı bulunmaktadır. Kablo maksimum 90oC’ye kadar çalışabildiği gibi kısa devre anında 250oC’ye kadar dayanabilmektedir. Kısa devre hesapları için bu sıcaklık değerleri referans olarak kullanılmaktadır. 
Hat uzunlukları 4 km ve 50 mt olarak bağlantı görüşünde belirtildiği şekildedir.

[kutusatir=11390]
4.5. 3x(1×95) mm2 YXC7V-R Kablo Verileri (Genset TR Çıkışı)

[kutusatir=11391]
4.6. 1.5 MVA Yükseltici Trafo ve Jeneratör Kısa Devre Verileri
Kısa devre modelleme ve hesaplarında tesis için satın alınan 1.5 MVA trafonun etiket değerleri kullanılmıştır. Kuru tip hava soğutmalı trafonun +1 ve –4 kademesi bulunmaktadır. Kademelerin gerilim seviyeler 36/34.5/33/31.5/30/28.5 kV şeklindedir. Kademe ayarları boşta yapılabilmektedir. YNd11 bağlantı grubuna sahip trafonun 36kV sargıları yıldız ve 0.4 kV sargıları üçgen bağlıdır. Kısa devre gerilimi (uk) %8’dir. Yükte kayıp değeri 14.8 kW’tır ve Rtg değerinin hesaplanmasında kullanılmaktadır. Yükte kademe değiştiricisiz transformatör ile bağlı jeneratör kısa devre akımları hesaplanırken kullanılan düzeltme faktörü aşağıdaki şekildedir.

[kutusatir=11392]

IEC 60909-0’a göre jeneratör gerilim ve güç değerlerine bağlı olarak rezistance değeri aşağıdaki şekilde kullanılabilir. Gerilimi 1kV altında olan 1.5 MVA jeneratör için rezistance/reaktans değeri 0.15’dir.
UrG<1 kV için RfG= 0.15 Xd”
Buna göre;

[kutusatir=11393]

4.7. 6x3x(1×185) mm2 NYY Kablo Verileri
(Genset-TR Arası)
0.6/1 kV NYY kablo değerleri Prysmian kablo kataloglarından alınmıştır. İletken kısmı bakır, yalıtkan kısmı ve dış kılıfı PVC olan kablonun akım taşıma kapasitesi havada 409 A’dir. Kablo maksimum 70oC’de çalışabilmekte ve kısa devre anında 160oC’ye kadar dayanabilmektedir.
Kablo bu sıcaklık değerine 5 sn’den fazla dayanamayacağından kablonun zarar görmesi kesicinin belirtilen zamandan önce açması ile sağlanmaktadır.
Buna göre kısa devre akımı aşağıdaki gibidir.

[kutusatir=11394]

[kutusatir=11395]

[kutusatir=11395]

5. SİMÜLASYON KISA DEVRE AKIM HESAPLARI
Tesisin kısa devre modeli Figure 12’de verilmiştir. Tesisten şebekeye kadar tüm senkron jeneratörler, kablolar ve fiderler empedans değerleri ile belirtilmiş ve bağlantı noktası olan 36 kV baradaki başlangıç simetrik (3 faz) kısa devre (F arıza) akımı hesaplanmıştır.

Kısa devre analizi sonucunda tesisin OG hücre barasında (MEH) toplam 6.7 kA kısa devre akımı görülmektedir.
6. SONUÇLAR
Hesaplanan kısa devre akımlarına göre MEH hücre grubu barasında görülebilecek toplam kısa devre akımı 6.619 kA’dir. Tesis tasarımı seçilen tüm ekipmanlar bu kısa devre akımına dayanacak şekilde yapılmalıdır. Toplam kısa akımının 0.159 kA’lik kısmı jeneratör tarafından, 6.459 kA’lik kısmı şebeke tarafından gelmektedir. Tesisin OG hücresinde görülen kısa devre akımının %24’ü trijenerasyon sistemi tarafından sağlanmaktadır. Teorik hesaplamalar ile elde edilen ve modelleme sonuçları aşağıdaki gibidir. Hesaplanan ve program ile elde edilen sonuçların yakın olduğu görülmüştür.[kutusag=11397]
KAYNAKLAR
1.  Erdem KOÇ. “Dünyada ve Türkiye’de Enerji Durumu ve Genel Değerlendirmeler”, Mühendis ve Makine, [1]
2.  TEİAŞ Genel Müdürlüğü, Planlama ve Stratejik Yönetim Daire Başkanlığı, “10 Yıllık Talep Tahminleri raporu (2017-2026), Aralık 2016. [2]
3.  Dr. Sinan PRAVADALIOĞLU. “Yerinde Enerji Üretimi-Kojenerasyon Sistemleri”, EMO. [3]
4.  Arif HEPBASLİ, Nesrin OZALP (2002), “CO-generation studies in Turkey: an application of a ceramic factory in İzmir, Turkey”, Applied Thermal Engineering 22 (2002) 679-691 [4]
5.  Prof. Dr. İsmail Kaşıkçı, “Elektrik Tesislerinde Kısa Devre Hesapları ve Uygulamaları IEC 60909”, Birsen Yayınevi, 2007 [5]
6.  TEİAŞ, “Çelik Özlü Alüminyum İletken Tip Teknik Şartnamesi”, TEİAŞ, Mayıs 2015 [6]
7.  International Standard, “Short-circuit currents in three-phase a.c. systems – Part 0: Calculation of currents”, IEC 60909-0, 2016 [7]
8.  MD FARUQUL ALAM, SALMAN SAIF, HAMID ALI, “Short Circuit Current Calculation and Prevention in High Voltage Power Nets”, School of Engineering Blekinge Tekniska Högskola, June 2014 [8]
9.  IEEE Std 551-2006, “IEEE Recommended Practice for Calculating Short-Circuit Currents in Industrial and Commercial Power Systems”, IEEE, 2 October 2006 [9]
10.  B. de Metz-Noblat F. Dumas C. Poulain, “Calculation of short-circuit currents”, Cahier technique no. 158 [10]
11.  Jürgen. SCHLABBACH, “Short Circuit Currents”, IET Power and Energy Series 51, 2008 [11]